تالیف‌های پژوهشکده

Responsive Image

اصول طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌سازی مرکز نشر دانشگاهی

مؤلفان:

جواد اسماعیلی، سعید شکرالهی

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی
لینک خرید