اعضای گروه امنيت شبكه و رمزنگاري​​​​​​​
​​​​​​​

Responsive Image

هادی سلیمانی

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي

گروه آموزشی: پژوهشي امنيت شبكه و رمزنگاري
شماره تماس: 29905485
رایانشانی: h_soleimany@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: http://facultymembers.sbu.ac.ir/h_soleimany/​​​​​​​
مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

​​​​​​​فرخ لقا معظمي گودرزي

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي

گروه آموزشی: پژوهشي امنيت شبكه و رمزنگاري
شماره تماس: 29905483
 رایانشانی: f_moazemi@sbu.ac.ir
تارنمای شخصی: ​​​​​​​​​​​​​
مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

سعید شکرالهی

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي

گروه آموزشی: پژوهشي امنيت شبكه و رمزنگاري
شماره تماس:
رایانشانی: s_shokrollahi@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي:
​​​​​​​
مشاهده رزومه کامل