اعضای هیات علمی گروه ابعاد انسانی فضای مجازی

Responsive Image

صدرا احمدی

​​​​​​​استاديار پژوهشکده فضاي مجازي
گروه آموزشی: پژوهشی گروه ابعاد انسانی فضای مجازی
شماره تماس: 29905484
رایانشانی: sa_ahmadi@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: ​​​​​​​

​​​​​​​
مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

بهار فراهانی

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي

گروه آموزشی: پژوهشی گروه ابعاد انسانی فضای مجازی
شماره تماس: 29905470

رایانشانی: b_farahani@sbu.ac.ir
farahani.ict@gmail.com​​​​​​​
تارنماي شخصي:
​​​​​​​

مشاهده رزومه کامل