صفحه اصلی
ایجاد مرکز امنیتی رایانه مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای (آپا) در پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
  • 34776 بازدید

با توجه به تفاهم صورت گرفته فی ما بین پژوهشکده فضای مجازی با سازمان فناوری اطلاعات ایران وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ایجاد و راه اندازی مرکز تخصصی آپا در پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی با توجه به ظرفیت های موجود در این واحد اعم از هیات علمی پویا، فعال و تجهیزات و امکانات لازم  در پژوهشکده فضای مجازی و نظر به اهمیت و ضرورت راه اندازی و گسترش مراکز همکار در زمینه تشخیص، تحلیل، هماهنگی ملی پاسخ به حوادث امنیتی رایانه مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای (آپا)، این مرکز در پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه  شهید بهشتی، به عنوان یکی از مراکز همکار مرکز ملی مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای ایجاد گردید.

ضمنا جناب آقای دکتر هادی سلیمانی عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی امنیت شبکه و رمز نگاری پژوهشکده فضای مجازی به عنوان مدیر این مرکز انتخاب گردید.

​​​​​​​