صفحه اصلی
قابل توجه كليه دانشجويان پژوهشكده فضای مجازی
  • 857 بازدید

بدينوسـيله به اطلاع مي رسـاند پژوهشـكده در راسـتاي بهبود ارتباط دانشـجو با اساتيد و حل مسايل و مشـكلات دانشـجويي، گفتماني در روز دوشـنبه مورخ ١٤٠٢/٠٣/٠٨ در اتاق كنفرانس پژوهشكده فضاي مجازي برگزار مي نمايد. از دانشـجويان عزيز دعوت ميشـود جهت تبادل نظرات، پيشـنهادات و انتقادات در اين جلسه حضور به هم رسانند.

كارشناس آموزش - پژوهشكده فضاي مجازي

افزودن نظرات