افراد

کارمندان

نام و نام‌خانوادگی​

سمت

شماره تماس

ایمیل

آقای ساداتی

سرپرست اداره اجرایی

29905475

h.sadati@mail.sbu.ac.ir

خانم یوسفی

کارشناس آموزش

29905470

s.yousefi333@gmail.com

خانم حبیبی

کارشناس پژوهشی​​

29905477

s.habibi@mail.sbu.ac.ir