نشریه پژوهشکده

شماره ششم نشریه فضای دوم


Responsive Image
شماره ششم نشریه فضای دوم​- نشریه داخلی پژوهشکده فضای مجازی- زمستان 1395

 

فهرست مطالب:

 

سخن سر دبیر                                                                                                                              الهه همایون والا

 

سمینارهای پژوهشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95                                                                      فرخ لقا معظمی

 

همیشه دلم می­خواست آسمان شب را ببینم، تنظیمات کاربران نابینا برای دستگاه های تعویض حسی​                 علی جعفری

 

         

روند تبلیغات و بازاریابی B2B در فضای مجازی                                                                                مریم خلیل­ زاده سلماسی

 

 

همکاران این شماره:

علی جعفری، مریم خلیل­ زاده سلماسی، الهه همایون والا و فرخ لقا معظمی