نشریه پژوهشکده

شماره پنجم نشریه فضای دوم


Responsive Image
شماره پنجم نشریه فضای دوم- نشریه داخلی پژوهش​کده فضای مجازی – ‌تابستان 1395

                     

 

 فهرست مطالب:

 

سخن سر دبیر                                                                                                                             الهه همایون والا

 

سمینارهای پژوهشکده                                                                                                                    فرخ لقا معظمی

 

یادگیری تطبیقی محتوای آموزشی واقعیت افزوده در فضای مجازی                                                      زهرا سهامی شیرازی

 

خدمات کتابخانه­ ها در بستر تلفن همراه: از پیامک تا واقعیت افزوده                                          مریم پاک­دامن، سکینه علوی­

 

 

 

همکاران این شماره:

مریم پاک­دامن، زهرا سهامی شیرازی، سکینه علوی­فر، فرخ لقا معظمی، الهه همایون والا​​​​