نشریه پژوهشکده

شماره سوم نشریه فضای دوم


شماره سوم نشریه فضای دوم- نشریه داخلی پژوهشکده فضای مجازی   تابستان 1394

فهرست مطالب:

سخن سردبیر​                                                                            الهه همایون والا

سمینارهای پژوهشکده                                                                       فرخ لقا معظمی

مقاله گروه رمز و امنیت شبکه

چشم انداز، عناصر سازنده و روند آيندۀ اينترنت اشيا                              شهرام اکبری نساجی، سید علی قرشی

حس­گر کینکت و کاربرد آن در حوزه سلامت                                          فاطمه مرتضوی، علی نادیان


  

همکاران این شماره:

 شهرام اکبری نساجی، سید علی قرشی، علی نادیان،  فاطمه مرتضوی.​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​​​​​​