اعضای هیات علمی پژوهشکده فضای مجازی

Responsive Image

صدرا احمدی

​​​​​​​استاديار پژوهشکده فضاي مجازي
گروه آموزشی: پژوهشی گروه ابعاد انسانی فضای مجازی
شماره تماس: 29905484
رایانشانی: sa_ahmadi@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: ​​​​​​​​​​​​​
مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

شیما طبیبیان

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي
گروه آموزشی: پژوهشي فناوري انتقال محتوا
شماره تماس: 29905482
رایانشانی: sh_tabibian@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: ​​​​​​​
​​​​​​​

مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

​​​​​​​فرخ لقا معظمي گودرزي

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي
گروه آموزشی: پژوهشي امنيت شبكه و رمزنگاري
شماره تماس: 29905483
 رایانشانی: f_moazemi@sbu.ac.ir
تارنمای شخصی: ​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

هادی سلیمانی

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي
​​​​​​​گروه آموزشی: پژوهشي امنيت شبكه و رمزنگاري
شماره تماس: 29905485
رایانشانی: h_soleimany@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: http://facultymembers.sbu.ac.ir/h_soleimany/​​​​​​​

مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

بهار فراهانی

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي
گروه آموزشی: پژوهشی گروه ابعاد انسانی فضای مجازی
شماره تماس: 29905478
رایانشانی: b_farahani@sbu.ac.ir
farahani.ict@gmail.com​​​​​​​
تارنماي شخصي: ​​​​​​​​​​​​​​
مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

وحیده مقتدائی

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي
گروه آموزشی: پژوهشي امنيت شبكه و رمزنگاري
شماره تماس: 29905478
 رایانشانی: v_moghtadaiee@sbu.ac.ir​​​​​​​
تارنمای شخصی: ​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

سعید شکرالهی

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي
​​​​​​​گروه آموزشی: پژوهشي امنيت شبكه و رمزنگاري
شماره تماس: 29905486
رایانشانی: s_shokrollahi@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي:​​​​​​​
​​​​​​​
مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

احمد محمودی ازناوه

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي
گروه آموزشی: پژوهشي فناوري انتقال محتوا
شماره تماس: 29905474
رایانشانی: a_mahmoudi@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي:
​​​​​​​
http://facultymembers.sbu.ac.ir/a_mahmoudi 
مشاهده رزومه کامل
Responsive Image

علی نادیان قمشه

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي
گروه آموزشی: پژوهشي فناوري انتقال محتوا
شماره تماس: 29905486
رایانشانی: a_nadian@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: ​​​​​​​
​​​​​​​

مشاهده رزومه کامل