آزمایشگاه ها

آزمایشگاه ساپار

 

 پیاده‌سازی طرح­‌های رمزنگاری به‌طور عمده دو‌هدف را دنبال می­‌کنند که هر‌دو به‌طور مساوی اهمیت دارند: امنیت و کارآیی. کارآیی یک پیاده‌سازی می‌تواند بر‌اساس ویژگی­‌های مختلفی همچون مساحت مورد‌نیاز برای پیاده‌سازی، سرعت، تاخیر و توان مصرفی سنجیده شود. اهداف امنیتی نیز براساس مقابله با‌حملات فیزیکی (به‌طور ویژه حملات کانال جانبی) تعریف می‌­شوند. پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری به‌صورت ذاتی توأم با‌نشت اطلاعات در‌مورد عناصر مخفی سیستم (همچون کلید) می­‌باشد. نشت اطلاعات در قالب امواج الکترومغناطیس، توان مصرفی و موارد مشابه صورت می‌گیرد و معمولا تحت عنوان کانال‌های جانبی شناخته می­‌شوند. با‌توجه به‌اهمیت فراوان حملات کانال جانبی و همچنین کاربرد عملی آنها در شکستن پیاده‌سازی الگوریتم‌­های رمزنگاری، پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی اقدام به راه‌­اندازی آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده­‌سازی الگوریتم­‌های رمزنگاری (ساپار) در‌سال 1397 نمود.

به‌منظور ایجاد زیرساخت مناسب در‌بررسی حملات کانال جانبی، لازم‌است که‌برای هر‌کدام از حملات ارائه شده، بستر آزمایشگاهی مناسب آن حمله ساخته شود. مجموعه این بسترهای آزمایشگاهی به‌عنوان یک آزمایشگاه مرجع می­‌تواند نقش مهمی در‌راستای بهبود امنیت پیاده­‌سازی­‌های بومی در‌مقابل حملات کانال جانبی داشته باشد. برهمین اساس، بسترهای اجرای حملات مختلف کانال جانبی مبتنی بر‌توان مصرفی، الکترومغناطیس و حملات مبتنی بر‌معماری پردازنده (زمان) توسط آزمایشگاه ساپار ایجاد شده­‌است.

آزمایشگاه ساپار دارای دو رویکرد آموزشی و همچنین پژوهشی بوده و مجهز به‌ابزارهای پیشرفته برای اعمال حملات کانال جانبی به‌پیاده­‌سازی طرح­‌های رمزنگاری می­‌باشد.

خدمات آزمایشگاه:

ـ ارزیابی امنیتی سیستم­‌های رمزنگاری در‌مقابل حملات الکترومغناطیس

ـ ارزیابی امنیتی سیستم ‌های رمزنگاری در‌‌مقابل حملات توان

ـ مقاوم­‌سازی سیستم‌­های رمزنگاری در‌مقابل حملات کانال جانبی

ـ ارزیابی امنیتی پیاده‌سازی­‌های نرم­‌افزاری در‌مقابل حملات مبتنی بر‌معماری پردازنده

موسس و مسئول فنی بخش آزمایشگاه ساپار دکتر هادی سلیمانی می‌باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در‌زمینه این آزمایشگاه می‌توانید با‌ایمیل ایشان تماس بگیرید (h_soleimany@sbu.ac.ir) و‌یا از‌طریق سامانه بهره‌برداری یکپارچه از تجهیزات آزمایشگاهی (بیت) دانشگاه شهید بهشتی اقدام نمائید: